Źródła finansowania

Gdzie szukać źródeł finansowania
instalacji fotowoltaicznej?

Program Mój prąd

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Współpracujemy z bankami udzielającymi pożyczek na instalacje fotowoltaiczne. Sprawdź jak małą ratę możesz płacić.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty  programu:

  • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
  • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
  • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
  • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
  • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);

Program Czyste powietrze

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.
Program będzie realizowany przez okres 10 lat, tj. w latach 2018 – 2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł.
W zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej, które mogą zostać dofinansowane do 100% jednak wyłącznie w formie pożyczki.

  • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 Punktów Bazowych ale nie mniej niż 2 % rocznie.
  • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.

Odliczenie od dochodu kosztu instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 roku osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 17% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Rolnik który wybudował instalację fotowoltaiczną, ma prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.